Hoppa till innehåll

Logga in

Fyll i dina inloggninguppgifter

Campus Nyköping/Nyköpings kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna hantera din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra uppgift av allmänt intresse och/eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Campus Nyköping hämtar din adress från folkbokföringsregistret. De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på (om en sådan placering sker). Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Campus Nyköping kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.


Din ansökan blir offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Campus Nyköping. 

Dina personuppgifter sparas av Campus Nyköping så länge de behövs för ändamålet – till exempel tills du har avslutat din utbildning. 


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Campus Nyköping behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av felaktig data och i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen tillfälligt begränsas.

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning så har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. Om du själv lämnat personuppgifter till oss så har du i vissa fall (behandling som grundar sig på samtycke eller avtal) möjlighet att få ut personuppgifterna och använda dessa på annat håll. 

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk så bör du anmäla det till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten. 


Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 80 00 (vxl)
regkan@nykoping.se

Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun.

Dataskyddsombudet 
611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 80 00 (vxl)
dataskyddsombud@nykoping.se


Läs mer om behandling av personuppgifter samt dina rättigheter på:

https://nykoping.se/personuppgifter
https://nykoping.se/Barn--Utbildning/Personuppgifter-och-GDPR/


Mer information gällande Dataskyddsförordningen